Historisk fäktning

Vad vi avser med europeisk historisk fäktning, eller HEMA (Historical European Martial Arts), är de stridstraditioner som fanns och utövades i historisk tid i Europa, men som idag är ”utdöda”. Detta kan inbegripa en stor mängd traditioner och stilar. Det är dock endast de traditioner som kan återskapas med en hög grad av träffsäkerhet, som är föremål för vår verksamhet. Avgörande för denna precision är att det, i brist på levande traditioner med nutida lärare, finns tydliga och begripliga beskrivningar av hur en given kampart utövades. I det sammanhanget blir de manualer som våra förfäder efterlämnade helt avgörande. Det är nämligen så att vissa av de europeiska traditionerna finns bevarade i ett mycket rikt material bestående av stridstekniska manualer. Dessa varierar i kvalitet och omfång, samt uppsåt. I vissa fall verkar det handla om att en mästare ville visa smakprov på sitt kunnande i syfte att vinna anställning, medan det i andra fall handlar om rena instruktionsmanualer, författade i undervisningssyfte.

När det gäller tillgången på manualer är det från medeltiden vi får de äldsta källorna som medger seriös rekonstruktion. De flesta av de medeltida manualerna härstammar från den tyskspråkiga världen; dock bör det nämnas att det även producerades stridsmanualer och beskrivande skrifter i andra områden, som till exempel Italien, Frankrike och England. Den äldsta ”fechtbuch” (som manualerna kallades i det medeltida, tyskspråkiga området) vi i dagsläget känner till är från slutet av tolvhundratalet och beskriver kamp med enhandssvärd och liten, rund sköld. Senare, medeltida manualer innehåller instruktioner för alltifrån långsvärd till ytterligheter som lie och skära(!). Utöver detta bör det nämnas att fäktkonst i detta sammanhang inte endast avser kamp med svärd, som i vårt moderna samhälle. Istället bör begreppet i det här sammanhanget förstås som det medeltida, tyska begreppet ”fechten” (jämför med engelskan ”fight”), vilket inbegrep såväl obeväpnad strid, som strid med svärd, spjut, yxa eller annat vapen.

Örebro HEMA deltar på en stor mängd turneringar runt om i världen, men turneringar är inte ett mål i sig, utan ett medel för att testa våra tolkningar av teknikerna i manualerna.